Vlot & veilig

Definitief ontwerp 2017

Tijdens meerdere bijeenkomsten deden bewoners suggesties op het verbetervoorstel 2016. Naar aanleiding van deze suggesties zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd in het definitief ontwerp. Het definitief ontwerp gaat uit van een betere bereikbaarheid van Heerenveen, die de stad zo min mogelijk belast. Bestaande aansluitingen worden geoptimaliseerd en er komt zo min mogelijk nieuw asfalt.

De volgende aansluitingen worden verbeterd:

  • De op- en afritten van de A32 bij Heerenveen centrum en Oranjewoud;
  • De wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan).

Hieronder staan de definitieve ontwerpen voor de K. R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan.

Definitief ontwerp K.R. Poststraat

De vragen en suggesties die tijdens bijeenkomsten naar voren kwamen, zijn nauwkeurig onderzocht. Een aantal suggesties is overgenomen. Twee van de vier kantooruitritten aan de K.R. Poststraat blijven bestaan en ook de voetgangersoversteek bij de McDonalds blijft intact. De suggestie om op de K.R. Poststraat (ten westen van de A32) een ovonde te plaatsen is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat verkeer uit het centrum richting de snelweg in de spits vast zal lopen. Daarom biedt een ovonde geen oplossing voor het verkeer uit alle richtingen.

Klik op de kaart om te vergroten

Definitief ontwerp Oranje Nassaulaan

Het ontwerp voor de Oranje Nassaulaan van mei/juni 2016 sloot niet aan bij de wensen van de inwoners en Plaatselijk Belang Oranjewoud. Daarom is er een aantal grote wijzigingen in het definitief ontwerp doorgevoerd. Zo worden de afrit A32 Noord en de Stadionweg samengevoegd tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde. Verder krijgt de oostkant van de A32 een turborotonde in plaats van verkeerslichten. Aan de westkant van de A32 blijft één kruispunt met verkeerslichten. 

De wens van het Plaatselijk Belang is om van het kruispunt met verkeerslichten een rotonde te maken. De gemeente zal daarom de komende tijd verder onderzoeken of het plan op dit punt nog aangepast kan worden zonder de verkeersveiligheid nadelig te beïnvloeden.

Klik op de kaart om te vergroten

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat