Vlot & veilig

Planning

De werkzaamheden bij Heerenveen / Oranjewoud (afrit 11) starten naar verwachting in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022.

Ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan)
Burgemeester en wethouders van gemeente Heerenveen maken bekend dat met ingang van donderdag 12 maart 2020, gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Heerenveen – Aansluiting A32 (Oranje Nassaulaan), met bijbehorende stukken.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op gronden ter weerzijden van de rijksweg A32, ter hoogte van de aansluiting Oranje Nassaulaan (afrit 11) te Heerenveen. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt globaal de volgende aanpassingen mogelijk:

  • de samenvoeging van de afrit A32-noord en de Stadionweg tot een nieuw kruispunt met een drietaks turborotonde;
  • de realisatie van één kruispunt met verkeerslichten op de Oranje Nassaulaan aan de westkant van de A32;
  • de aanleg van een (turbo)rotonde op de Oranje Nassaulaan aan de oostkant van de A32;
  • de verruiming van delen van de Oranje Nassaulaan naar 2x2 rijbanen.

Inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad "Bestemmingsplannen", waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op te roepen via het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer (NL.IMRO.0074.BPHveenaanslA32ONL-OW01) van het ontwerp-bestemmingsplan.  

Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan iedereen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Heerenveen, Postbus 15.000,  8440 GA HEERENVEEN. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze.

Mondeling

Om mondelinge zienswijzen in te dienen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de heer Gerrit Haanstra, telefoon 14 05 13.

Samenwerkingspartners
Gemeente Heerenveen
Provinsje Fryslân
Rijkswaterstaat